PRACE KONKURSOWE
Szkolny konkurs został rozstrzygnięty. Poniżej prezentowane są wyróżnione broszury, ulotki i komiksy. Uczestnicy zostali nagrodzeni wpisem pochwały, która będzie wpływała na ocenę z zachowania. 


DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na zbliżające się ferie Dzień Ochrony Danych Osobowych był obchodzony w naszej Szkole 20 stycznia. Z tej okazji każda klasa przygotowała się do wykonania plakatu (regulamin poniżej). Dzięki temu zadaniu wszyscy przypomnieli, co to są dane osobowe i na pewno wiedzą, że należy je chronić.
Ponieważ oddziały wykonały prace bardzo dobrze, bo wszystkie plakaty spełniają wyznaczone warunki, jury postanowiło je nagrodzić. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługują klasy IV, I a i VI b – tym klasom wręczono podczas apelu dodatkowe niespodzianki.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT O TEMATYCE POŚWIĘCONEJ KONIECZNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje ogólne.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych i adresowany jest do wszystkich uczniów naszej Szkoły.
2. Cel konkursu:
- propagowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych;
- umożliwienie uczniom sprawdzenie wiadomości z zakresu ochrony danych osobowych oraz twórcze ustosunkowanie się uczestników konkursu do zagadnienia w formie plakatu;
- wyłonienie zwycięzców konkursu.
3.  Uczestnicy: klasy od I – VIII.
4. Zadanie konkursowe.
Zadaniem każdej klasy jest wykonanie jednego plakatu (format A2) i umieszczenie go na drzwiach własnej sali (od strony korytarza) do dnia 21 stycznia 2020 r, do godz. 10.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 stycznia br.
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy są często przetworzone artystycznie.
5. Oceniając plakat, jury weźmie pod uwagę:
- zgodność z tematyką, tj. poprawność merytoryczną (szeroko rozumianą ochronę danych osobowych);
- estetykę pracy, tj. takie walory artystyczne jak: kolorystyka, rysunek, kompozycja, liternictwo  i właściwy zapis ortograficzny,
- oryginalność i pomysłowość.
UWAGA KONKURS
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA BROSZURĘ, ULOTKĘ LUB KOMIKS
POŚWIĘCONY OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE
pt. „Bezpieczeństwo moich danych w sieci”


I. Informacja o konkursie.
Konkurs organizowany jest w ramach X Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Prezesa UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.


II. Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy nt. ochrony danych osobowych;
- kształtowanie świadomości młodych internautów;
- możliwość twórczego odniesienia się uczniów do tematu konkursu,
- wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców.


III. Zadania i przebieg konkursu.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice plastycznej papierowej lub komputerowej w formie broszury, ulotki lub komiksu w formacie A4.

2. Uczestnicy: dwu-, trzyosobowe zespoły uczniów klas IV – VIII lub międzyklasowe.

3. Termin: od 13 stycznia do 2 marca 2020 r.

4. Oznaczone godłem (w zamkniętej kopercie z tym samym znakiem, symbolem należy podać imiona, nazwiska i klasę wykonawców) prace należy składać u p. Moniki Żalik w sali nr 21.

5. Ocena prac zostanie dokonana pod kątem zgodności ze wskazaną tematyką, oryginalności oraz estetyki wykonania.

6. Wyniki zostaną podane po zakończeniu konkursu, a nagrody wręczone podczas ogólnoszkolnego apelu.
   podpis

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY PREZESA UODO
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”
X edycja

Systemowy projekt jest realizowany na skalę ogólnopolską od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
Statystycznie rocznie program realizuje ponad 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz rozpowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

Celem Programu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem prywatności.

Program jest dwuetapowy:
- wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają na szkoleniu koordynatorzy Programu, otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę podczas rad pedagogicznych;
- nauczyciele własną wiedzę upowszechniają wśród uczniów zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów jak i innych działań.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Poradnik dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”: https://www.uodo.gov.pl/pl/383/479

My w programie

W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła przystąpiła do programu, którego celem jest zwrócenie uwagi młodym ludziom na potrzebę zadbania o własne dane osobowe, prawo do prywatności czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. W trakcie roku szkolnego przeprowadzone zostaną działania pozwalające uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, a przede wszystkim ukształtowanie świadomego posługiwania się nimi. Uczniowie m.in. wezmą udział w przygotowanych przez nauczycieli zajęciach, obejrzą filmy, spróbują swoich sił w konkursach, będą świętować Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy Programu skorzystają z materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez autorów projektu oraz innych uczestników z całej Polski, a także wykorzystają własne inicjatywy. A wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.

Harmonogram

termin

działanie

październik

szkolenie koordynatorów

do końca listopada

przekazanie informacji radzie pedagogicznej

listopad - kwiecień

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wydarzenia tematyczne, konkursy, spotkania itp.

28 stycznia 2020 r.

Dzień Ochrony Danych Osobowych

kwiecień/maj

ogólnopolskie konkursy Prezesa UODO:

- konkurs dla szkół/ośrodków

- konkurs dla uczniów

do 29 maja 2020 r.

ewaluacja działań, sporządzenie raportu końcowego

czerwiec 2020 r.

spotkanie podsumowujące realizację Programu