„Młodzi obrońcy przyrody”

program edukacyjny

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach

WSTĘP

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego przed jego dalszą dewastacją.

Poprzez nauczanie elementów ekologii dąży się do wyjaśnienia uczniom, że chroni się przed niszczycielską działalnością człowieka w celu jej zachowania dla człowieka.

Nauczanie tych treści ma doprowadzić do zrozumienia potrzeby ochrony przyrody i środowiska człowieka. Ma także ukształtować właściwą postawę uczniów i dorosłych wobec przyrody, do zrozumienia roli i miejsca człowieka w przyrodzie.

Ważnym zadaniem nauczania jest kształtowanie czynnej postawy uczniów wobec problemów ochrony przyrody.

Włączanie ich i przyzwyczajanie do aktywnego i konkretnego działania na rzecz ochrony środowiska.

Program "MŁODZI OBROŃCY PRZYRODY" przyczyni się do:

REALIZACJA PROGRAMU

Program realizują:

  1. SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE
    OPIEKUNOWIE: K. Urbańczak, W. Musielak
  2. KÓŁKO PRZYRODNICZE
    OPIEKUN: D. Patelka
  3. KÓŁKO PLASTYCZNE
    OPIEKUN: H. Tobółka
  4. PEDAGOG SZKOLNY – E. Polańska

CEL PROGRAMU

Celem programu ekologicznego "MŁODZI OBROŃCY PRZYRODY” jest aktywizowanie uczniów do konkretnych działań na rzecz czystości i ochrony środowiska.


Realizując program uczeń:

- rozwinie wrażliwość na problemy środowiska 

- dostrzeże zmiany zachodzące w otaczającym środowisku 

- wzbogaci swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska

- zmieni dotychczasowy styl życia (aktywny wypoczynek, zdrowe odżywianie)

- zaprezentuje osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska naturalnego(wyniki konkursów, ekspozycja prac, występy artystyczne)

- upowszechni zdobytą wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych przez skażenia środowiska

- weźmie aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska

- uczestniczy w zajęciach o tematyce dotyczących chronienie środowiska przyrodniczego

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

WRZESIEŃ 2010 - CZERWIEC 2011

ADRESACI PROGRAMU "MŁODZI OBROŃCY PRZYRODY"

Program ekologiczny "Młodzi ekolodzy" skierowany jest przede wszystkim do uczniów naszej szkoły.

Program realizowany będzie przez nauczycieli oddziału zerowego, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum. Pośrednimi adresatami programu są również mieszkańcy Gminy Pawłowic oraz gminy Krzemieniewo, którzy na skutek działań uczniów naszej szkoły, zainteresują się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego. Są to głównie zagadnienia dotyczące, oszczędzania wody, kanalizacji, zbierania surowców wtórnych.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI REALIZACJĘ PROGRAMU

Realizacja programu opierać się będzie na współpracy z:

- Radą Rodziców

- Urzędem Gminy Krzemieniewo

- Starostwem Powiatowym w Lesznie

- sołtysami Pawłowic, Oporowa, Oporówka, Luboni, Robczyska i Kociug

Staramy się również nawiązać współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność dotyczącą ochrony środowiska naturalnego.


OPRACOWANIE

K. Urbańczak, W. Musielak

PROGRAM ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY NA RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 14.09.2010r.

REALIZACJA ZADAŃ 

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Akcja “Sprzątanie Świata”

- porządkowanie wyznaczonych terenów

17 IX 2010

- sprawozdanie końcowe S.U.

- Samorządy Uczniowskie
- Dyrekcja

2. „Przyrodnicze podchody”

- zabawa w podchody z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska dla uczniów kl. I – III i oddziału przedszkolnego

X 20010

- zapis w dziennikach lekcyjnych
- sprawozdanie w dokumentacji zespołu samokształceniowego

- nauczyciele kl. I – III i oddziału przedszkolnego

3. Ochrona środowiska

- warsztaty prowadzone przez przedstawicieli starostwa powiatowego z dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły

III/IV 2011

- zdjęcia

- Samorząd Uczniowski
- kółko przyrodnicze

4. Plastyczny konkurs przyrodniczy

- zaprezentowanie prac wykonanych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

III 2011

- prace uczniów

- p. H. Tobółka
- Samorządy Uczniowskie

5. Oczyszczalnia ścieków
- poznajemy zasady działania oczyszczalni

- wycieczka do oczyszczalni ścieków

XI 2011

- wpis w dokumentacji nauczyciela
- zdjęcia

- p. D. Patelka

6. “Pomagamy ptakom przetrwać zimę”
(akcja dokarmianie ptaków)

- organizowanie przez uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego
„Ptasiej stołówki”

XII 2010 – II 2011

- zdjęcia 
- wpisy w dokumentacji nauczyciela

- nauczyciele kl. I – III, oddziału przedszkolnego

7. „Ratujemy drzewa” zbierając makulaturę

- zbiórka makulatury
- współzawodnictwo klas oraz szkół z terenu gminy Krzemieniewo

X 2010 - III 2011

- zdjęcia
- potwierdzenia przyjęcia makulatury w punktach skupu
- sprawozdania z przebiegu akcji zbiórki makulatury

- Samorządy Uczniowskie
- kółko przyrodnicze

8. Wiosenny las wita nas

- wycieczki klas do lasu
- spotkanie z leśniczym

IV – V 2011

- zdjęcia
- wpisy do dzienników

- wychowawcy klas I - III

9. Poznajemy najbliższą okolicę

- zbieranie informacji na temat historii regionu
- zabytki regionu

V – VI 2011

- albumy
- wpisy do dzienników

- nauczyciele klas I – III, oddziału przedszkolnego

10. Konkurs wiedzy dotyczącej ochrony środowiska

- przeprowadzenie konkursu 
międzyszkolnego placówek terenu gminy Krzemieniewo dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

IV 2011

- regulamin konkursu
- zdjęcia
- protokół konkursowy

- p. D. Patelka
- Samorządy Uczniowskie

11. Podsumowanie pracy

- dokonywanie analizy realizacji poszczególnych zadań

VI 2011

- zdjęcia
- sprawozdanie z działalności Samorządów i kółka przyrodniczego

- Samorządy Uczniowskie
- zespół realizujący zadania

CAŁY ROK

Lekcje o tematyce dotyczącej ochrony środowiska
( godzina wychowawcza, przyroda, biologia, język polski, sztuka, informatyka, edukacja wczesnoszkolna) 

- przeprowadzenie zajęć, pogadanek, warsztatów 
- projekcja filmów o tematyce przyrodniczej

cały rok

- fotografie
- scenariusz zajęć
- zapis w dzienniku

- nauczyciele przedmiotów
- wychowawcy klas

Aktualności przyrodnicze

- prezentacja na ściennej gazetce bieżących informacji
- wystawa prac uczniów

cały rok

- zdjęcia 
- prace uczniów

- zespół uczniów

Całoroczna ogólnopolska akcja zbiórki baterii

- zbiórka baterii
- współzawodnictwo klas, szkół z terenu gminy Krzemieniewo oraz całej Polski

cały rok

- sprawozdanie

- p. D. Patelka i kółko przyrodnicze

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM GMINY KRZEMIENIEWO I STAROSTWEM POWIATOWYM